Blog

Stravné 2022

2.1.2022 | Dane

Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných cestách sa v roku 2022 nemenia. Pri tuzemskej pracovnej ceste od 5 až 12 hodín 5,1 eur; 12 až 18 hodín 7,6 eur; a nad 18 hodín 11,6 eur. Pri zahraničných do 6 hodín vrátane je výška stravného 25% zo základnej sadzby stravného, nad 6 až 12 hodín 50% a nad 12 hodín 100%. Minimálna suma gastrolístkov (3,83 eur) sa nemenila.

Viackeyboard_arrow_right

Novinka v oznámení preddavkov dane

21.12.2021 | Dane

Od 1.1.2022 oznámi správca dane daňovníkovi výšku preddavkov na daň, splatných po lehote na podanie daňového priznania (DP) najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku, ak neuplatní určenie platenia preddavkov inak. Prvý krát oznámi správca dane daňovníkovi výšku a splatnosť (mesačná alebo štvrťročná) preddavkov, ktorých splatnosť vznikne po uplynutí lehoty na podanie DP za predchádzajúce zdaňovacie obdobie po 1.1.2022.

Viackeyboard_arrow_right

Zdaňovanie testovania COVID-19

14.12.2021 | Dane

Od 24.11.2021 vyplýva povinnosť testovania zamestnancov z vyhlášky povolujucej vstup na pracovisko len zamestnancom v režime OTP. Úhrada výdavkov zamestnávateľom na testovanie zamestnanca, alebo aj osoby žijúcej so zamestncom v spoločnej domácnosti, nepodlieha dani z príjmov.

Viackeyboard_arrow_right

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní 2021

14.12.2021 | Dane

Daňovú stratu vykázanú za rok 2020 možno odpočítať nerovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaniteľných období. Odpočet daňovej straty je možný do výšky 50% základu dane počnúc rokom 2021.

Viackeyboard_arrow_right

Tagy

Účtovníctvo Finančná analýza Dane Mzdy Sociálna poisťovňa Express Všetky